Vizsgák

Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell megszervezni. Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani. Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % – a elméleti tantárgy esetén.

Ezen kívül osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak legkésőbb a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, ha

– felmentést kapott –kérelmére – a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a Kn. 64..§ (2) bekezdése szerint sajátos helyzete miatt

– engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget

– osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az Intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó tanév/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.

Annak a tanulónak, aki előrehozott érettségi vizsgát tesz, osztályozó vizsgára kell jelentkeznie a szülő által aláírt kérvénnyel. A benyújtott kérvényt a szaktanár véleményezi, s azt követően az igazgató határozatot hoz. 

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 60 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 15 percnél nem lehet több.

A tanulmányok alatti vizsgán a köznevelési törvény 68.§ (4) bekezdésének hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.

Az osztályozó vizsgát megismételni nem lehet, elégtelen eredmény esetén javítóvizsgát tehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga javítóvizsgája is elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.

Címünk

2230, Gyömrő

Szent István út 69-71.

Email

titkarsag@telgisz.hu

Telefon

+36/29 330-055