Középfokú felvételi eljárás

 középfokú felvételi eljárás információi:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

 

A feladatlap értékelése

A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. Tekintve, hogy a tanulónak a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi, a felvétel feltételeként központi írásbeli vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középfokú iskolának kell biztosítaniuk.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók feladatlapjainak értékeléséről részletes leírás olvasható a https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/7._KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf linken letölthető tájékoztatóban.

A vizsga dolgozatainak javítását a Hivatal által kiadott javítási-értékelési útmutató alapján kell elvégezni. A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a vizsga napját követő napon a Hivatal a honlapján közzéteszi.

A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által javított feladatlapokat vagy annak fénymásolatát a felvételi eljárásban érintett másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi eljárásán belül azonban a központi írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és fellebbezés lehetősége

Megtekintés

2024. január 26. (péntek) 7.30-15.30

A vizsgázó és szülője a kiértékelt dolgozatot megtekintheti, arról elekronikus másolatot készíthet és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Észrevételezés

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2024. január 29. 16 óráig) írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

Fellebbezés

Ha az észrevételt tevő az iskolával történt egyeztetést követően is fenntartja korábbi észrevételét, három munkanapon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

 

Általános felvételi tájékoztató 2024/2025

Címünk

2230, Gyömrő

Szent István út 69-71.

Email

titkarsag@telgisz.hu

Telefon

+36/29 330-055